خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1100000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو5 روز کاریدو رونا مشخص9,687,600 تومان-
2100000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رونا مشخص4,924,800 تومان-
350000 برگ تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رونا مشخص17,317,800 تومان-
450000 برگ تراکت (A4) سایز (20*29)تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رونا مشخص8,253,900 تومان-
550000 برگ تراکت (b4) سایز (34*24)تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رونا مشخص12,222,900 تومان-
61000برگ تراکت انتخاباتی سایز (9*29) تحریر 80 گرم یک رو10 روز کارییک رونا مشخص97,000 تومان-