خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو10 روز کارییک رو10.00 * 9.60 سانتی متر45,000 تومان
 راهنما
21000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو10 روز کاریدو رو10.00 * 9.60 سانتی متر63,500 تومان
 راهنما
32000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو10 روز کارییک رو10.00 * 9.60 سانتی متر73,600 تومان
 راهنما
42000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو10 روز کاریدو رو10.00 * 9.60 سانتی متر94,700 تومان
 راهنما