خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1تقویم رومیزی کوچک هخامنشی پایه و فنر سفید سایز (22*10) بسته 10عددی5 روز کارییک رو10.00 * 22.00 سانتی متر114,000 تومان-
2تقویم رومیزی کوچک هخامنشی پایه و فنر مشکی سایز (22*10) بسته 10عددی5 روز کارییک رو10.00 * 22.00 سانتی متر114,000 تومان-
3تقویم رومیزی بزرگ هخامنشی پایه و فنر سفید سایز (14.5*20) بسته 10عددی5 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر121,000 تومان-
4تقویم رومیزی بزرگ هخامنشی پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10عددی5 روز کارییک رو14.50 * 20.00 سانتی متر121,000 تومان-
5تقویم رومیزی کوچک توریستی(جهانگردی) پایه و فنر سفید سایز (22*10) بسته 10عددی5 روز کارییک رو10.00 * 22.00 سانتی متر114,000 تومان-
6تقویم رومیزی کوچک توریستی(جهانگردی) پایه و فنر مشکی سایز (22*10) بسته 10عددی5 روز کارییک رو10.00 * 22.00 سانتی متر114,000 تومان-
7تقویم رومیزی بزرگ طرح توریستی(جهانگردی) پایه و فنر سفید سایز (14.5*20) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر121,000 تومان-
8تقویم رومیزی بزرگ طرح توریستی(جهانگردی) پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر121,000 تومان-
9تقویم رومیزی کوچک طرح توریستی (ایرانگردی) پایه و فنر سفید سایز (10*22) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو22.00 * 10.00 سانتی متر114,000 تومان-
10تقویم رومیزی کوچک طرح توریستی (ایرانگردی) پایه و فنر مشکی سایز (10*22) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو22.00 * 10.00 سانتی متر114,000 تومان-
11تقویم رومیزی بزرگ طرح توریستی (ایرانگردی) پایه و فنر سفید سایز (14.5*20) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر121,000 تومان-
12تقویم رومیزی بزرگ طرح توریستی (ایرانگردی) پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر121,000 تومان-
13تقویم رومیزی کوچک طرح طبیعت پایه و فنر سفید سایز (10*22) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو22.00 * 10.00 سانتی متر114,000 تومان-
14تقویم رومیزی کوچک طرح طبیعت پایه و فنر مشکی سایز (10*22) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو22.00 * 10.00 سانتی متر114,000 تومان-
15تقویم رومیزی بزرگ طرح طبیعت پایه و فنر سفید سایز (14.5*20) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر121,000 تومان-
16تقویم رومیزی بزرگ طرح طبیعت پایه و فنر مشکی سایز (14.5*20) بسته 10 عددی5 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر121,000 تومان-