خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر8,300,000 تومان-
21000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر13,650,000 تومان-
32000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر24,650,000 تومان-
45000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر57,250,000 تومان-