خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1500 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15 روز کاریدو رو22.00 * 10.00 سانتی متر6,790,000 تومان-
21000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15 روز کاریدو رو22.00 * 10.00 سانتی متر11,560,000 تومان-
32000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15 روز کاریدو رو22.00 * 10.00 سانتی متر21,380,000 تومان-
45000 عدد تقویم رومیزی 13 برگ 200 گرم گلاسه با طرح دلخواه شما15 روز کاریدو رو22.00 * 10.00 سانتی متر50,510,000 تومان-