خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ (A4)سایز (29*20)تحریر صدفی 80گرم یک رو18 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر444,000 تومان
 راهنما
21000برگ (A4)سایز (29*20)تحریر صدفی 80گرم دو رو18 روز کاریدو رو29.00 * 20.00 سانتی متر693,000 تومان
 راهنما
31000برگ (A5)سایز (14.5*20)تحریر صدفی 80گرم یک رو18 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر222,000 تومان
 راهنما
41000برگ (A5)سایز (14.5*20)تحریر صدفی 80گرم دو رو18 روز کاریدو رو20.00 * 14.50 سانتی متر346,000 تومان
 راهنما
51000برگ (A6)سایز (14.5*10)تحریر صدفی 80گرم یک رو18 روز کارییک رو14.50 * 10.00 سانتی متر111,000 تومان
 راهنما
61000برگ (A6)سایز (14.5*10)تحریر صدفی 80گرم دو رو18 روز کاریدو رو14.50 * 10.00 سانتی متر173,000 تومان
 راهنما