خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000عدد جعبه ساندویچ33 روز کارییک رونا مشخص2,172,000 تومان
 راهنما
22000عدد جعبه ساندویچ33 روز کارییک رونا مشخص3,651,000 تومان
 راهنما
35000عدد جعبه ساندویچ33 روز کارییک رونا مشخص8,047,000 تومان
 راهنما
41000 عدد جعبه همبر بیرون بر33 روز کارییک رونا مشخص2,172,000 تومان
 راهنما
52000 عدد جعبه همبر بیرون بر33 روز کارییک رونا مشخص3,651,000 تومان
 راهنما
65000 عدد جعبه همبر بیرون بر33 روز کارییک رونا مشخص8,047,000 تومان
 راهنما
71000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر33 روز کارییک رونا مشخص2,565,000 تومان
 راهنما
82000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر33 روز کارییک رونا مشخص4,442,000 تومان
 راهنما
95000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر33 روز کارییک رونا مشخص10,000,000 تومان
 راهنما
101000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن33 روز کارییک رونا مشخص1,193,000 تومان
 راهنما
112000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن33 روز کارییک رونا مشخص2,040,000 تومان
 راهنما
125000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن33 روز کارییک رونا مشخص4,540,000 تومان
 راهنما
131000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی33 روز کارییک رونا مشخص1,142,000 تومان
 راهنما
142000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی33 روز کارییک رونا مشخص1,972,000 تومان
 راهنما
155000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی33 روز کارییک رونا مشخص4,284,000 تومان
 راهنما
161000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن33 روز کارییک رونا مشخص861,900 تومان
 راهنما
172000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن33 روز کارییک رونا مشخص1,530,000 تومان
 راهنما
185000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن33 روز کارییک رونا مشخص3,498,000 تومان
 راهنما
191000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر33 روز کارییک رونا مشخص1,800,000 تومان
 راهنما
202000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر33 روز کارییک رونا مشخص2,886,000 تومان
 راهنما
215000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر33 روز کارییک رونا مشخص6,109,000 تومان
 راهنما
221000 عدد ظرف پاپکورن33 روز کارییک رونا مشخص2,376,000 تومان
 راهنما
232000 عدد ظرف پاپکورن33 روز کارییک رونا مشخص4,059,000 تومان
 راهنما
245000 عدد ظرف پاپکورن33 روز کارییک رونا مشخص9,047,000 تومان
 راهنما
251000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار33 روز کارییک رونا مشخص1,693,000 تومان
 راهنما
262000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار33 روز کارییک رونا مشخص2,907,000 تومان
 راهنما
275000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار33 روز کارییک رونا مشخص6,538,000 تومان
 راهنما
281000 عدد ظروف مربعی بزرگ33 روز کارییک رونا مشخص1,805,000 تومان
 راهنما
292000 عدد ظروف مربعی بزرگ33 روز کارییک رونا مشخص2,886,000 تومان
 راهنما
305000 عدد ظروف مربعی بزرگ33 روز کارییک رونا مشخص6,053,000 تومان
 راهنما
311000 عدد ظروف مربعی کوچک33 روز کارییک رونا مشخص979,000 تومان
 راهنما
322000 عدد ظروف مربعی کوچک33 روز کارییک رونا مشخص1,723,000 تومان
 راهنما
335000 عدد ظروف مربعی کوچک33 روز کارییک رونا مشخص3,947,000 تومان
 راهنما