خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000عدد جعبه ساندویچ33 روز کارییک رو44.00 * 29.80 سانتی متر2,172,000 تومان
 راهنما
22000عدد جعبه ساندویچ33 روز کارییک رو44.00 * 29.80 سانتی متر3,651,000 تومان
 راهنما
35000عدد جعبه ساندویچ33 روز کارییک رو44.00 * 29.80 سانتی متر8,047,000 تومان
 راهنما
41000 عدد جعبه همبر بیرون بر33 روز کارییک رو53.40 * 23.10 سانتی متر2,172,000 تومان
 راهنما
52000 عدد جعبه همبر بیرون بر33 روز کارییک رو53.40 * 23.10 سانتی متر3,651,000 تومان
 راهنما
65000 عدد جعبه همبر بیرون بر33 روز کارییک رو53.40 * 23.10 سانتی متر8,047,000 تومان
 راهنما
71000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر33 روز کارییک رو69.00 * 22.84 سانتی متر2,565,000 تومان
 راهنما
82000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر33 روز کارییک رو69.00 * 22.84 سانتی متر4,442,000 تومان
 راهنما
95000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر33 روز کارییک رو69.00 * 22.84 سانتی متر10,000,000 تومان
 راهنما
101000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن33 روز کارییک رو28.58 * 20.02 سانتی متر1,193,000 تومان
 راهنما
112000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن33 روز کارییک رو28.58 * 20.02 سانتی متر2,040,000 تومان
 راهنما
125000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن33 روز کارییک رو28.58 * 20.02 سانتی متر4,540,000 تومان
 راهنما
131000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی33 روز کارییک رو34.61 * 23.37 سانتی متر1,142,000 تومان
 راهنما
142000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی33 روز کارییک رو34.61 * 23.37 سانتی متر1,972,000 تومان
 راهنما
155000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی33 روز کارییک رو34.61 * 23.37 سانتی متر4,284,000 تومان
 راهنما
161000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن33 روز کارییک رو25.01 * 16.89 سانتی متر861,900 تومان
 راهنما
172000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن33 روز کارییک رو25.01 * 16.89 سانتی متر1,530,000 تومان
 راهنما
185000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن33 روز کارییک رو25.01 * 16.89 سانتی متر3,498,000 تومان
 راهنما
191000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر33 روز کارییک رو29.00 * 29.00 سانتی متر1,800,000 تومان
 راهنما
202000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر33 روز کارییک رو29.00 * 29.00 سانتی متر2,886,000 تومان
 راهنما
215000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر33 روز کارییک رو29.00 * 29.00 سانتی متر6,109,000 تومان
 راهنما
221000 عدد ظرف پاپکورن33 روز کارییک رو46.08 * 27.30 سانتی متر2,376,000 تومان
 راهنما
232000 عدد ظرف پاپکورن33 روز کارییک رو46.08 * 27.30 سانتی متر4,059,000 تومان
 راهنما
245000 عدد ظرف پاپکورن33 روز کارییک رو46.08 * 27.30 سانتی متر9,047,000 تومان
 راهنما
251000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار33 روز کارییک رو44.05 * 23.82 سانتی متر1,693,000 تومان
 راهنما
262000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار33 روز کارییک رو44.05 * 23.84 سانتی متر2,907,000 تومان
 راهنما
275000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار33 روز کارییک رو44.05 * 23.84 سانتی متر6,538,000 تومان
 راهنما
281000 عدد ظروف مربعی بزرگ33 روز کارییک رو29.76 * 29.02 سانتی متر1,805,000 تومان
 راهنما
292000 عدد ظروف مربعی بزرگ33 روز کارییک رو29.76 * 29.02 سانتی متر2,886,000 تومان
 راهنما
305000 عدد ظروف مربعی بزرگ33 روز کارییک رو29.76 * 29.02 سانتی متر6,053,000 تومان
 راهنما
311000 عدد ظروف مربعی کوچک33 روز کارییک رو24.03 * 23.05 سانتی متر979,000 تومان
 راهنما
322000 عدد ظروف مربعی کوچک33 روز کارییک رو24.03 * 23.05 سانتی متر1,723,000 تومان
 راهنما
335000 عدد ظروف مربعی کوچک33 روز کارییک رو24.03 * 23.05 سانتی متر3,947,000 تومان
 راهنما