خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر384,500 تومان
 راهنما
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر545,500 تومان
 راهنما
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر195,000 تومان
 راهنما
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر275,000 تومان
 راهنما
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر97,500 تومان
 راهنما
61000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر439,700 تومان
 راهنما
71000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو34.00 * 24.00 سانتی متر651,300 تومان
 راهنما
81000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر222,600 تومان
 راهنما
91000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر328,400 تومان
 راهنما
101000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر111,300 تومان
 راهنما
111000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر163,700 تومان
 راهنما
122000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر610,800 تومان
 راهنما
132000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر798,500 تومان
 راهنما
142000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر310,000 تومان
 راهنما
152000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر403,800 تومان
 راهنما
162000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر157,300 تومان
 راهنما
172000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو14.80 * 10.50 سانتی متر204,200 تومان
 راهنما
182000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر701,000 تومان
 راهنما
192000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو34.00 * 24.00 سانتی متر954,900 تومان
 راهنما
202000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر355,000 تومان
 راهنما
212000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر482,000 تومان
 راهنما
222000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر180,300 تومان
 راهنما
232000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر243,800 تومان
 راهنما
245000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,232,800 تومان
 راهنما
255000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,460,000 تومان
 راهنما
265000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر623,700 تومان
 راهنما
275000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر736,900 تومان
 راهنما
285000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر316,400 تومان
 راهنما
295000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو14.80 * 10.50 سانتی متر373,500 تومان
 راهنما
305000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر1,398,400 تومان
 راهنما
315000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو34.00 * 24.00 سانتی متر1,703,000 تومان
 راهنما
325000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر706,500 تومان
 راهنما
335000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر858,300 تومان
 راهنما
345000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر357,800 تومان
 راهنما
355000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر434,200 تومان
 راهنما
361000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو14.80 * 10.50 سانتی متر138,000 تومان
 راهنما