خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر432,900 تومان
 راهنما
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر620,000 تومان
 راهنما
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر218,800 تومان
 راهنما
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر312,900 تومان
 راهنما
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر109,000 تومان
 راهنما
61000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر486,700 تومان
 راهنما
71000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو34.00 * 24.00 سانتی متر722,000 تومان
 راهنما
81000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر245,000 تومان
 راهنما
91000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر363,000 تومان
 راهنما
101000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر122,800 تومان
 راهنما
111000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر182,400 تومان
 راهنما
122000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر681,600 تومان
 راهنما
132000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر897,600 تومان
 راهنما
142000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر345,600 تومان
 راهنما
152000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر454,000 تومان
 راهنما
162000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر175,600 تومان
 راهنما
172000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو14.80 * 10.50 سانتی متر229,400 تومان
 راهنما
182000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر773,000 تومان
 راهنما
192000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو34.00 * 24.00 سانتی متر1,056,000 تومان
 راهنما
202000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر391,600 تومان
 راهنما
212000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر532,800 تومان
 راهنما
222000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر198,700 تومان
 راهنما
232000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر268,800 تومان
 راهنما
245000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,367,000 تومان
 راهنما
255000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر1,626,000 تومان
 راهنما
265000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر691,000 تومان
 راهنما
275000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر820,800 تومان
 راهنما
285000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر350,400 تومان
 راهنما
295000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو14.80 * 10.50 سانتی متر414,000 تومان
 راهنما
305000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر1,541,000 تومان
 راهنما
315000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو34.00 * 24.00 سانتی متر1,878,000 تومان
 راهنما
325000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر778,000 تومان
 راهنما
335000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو24.00 * 17.00 سانتی متر946,000 تومان
 راهنما
345000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو5 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر393,600 تومان
 راهنما
355000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو17.00 * 12.00 سانتی متر478,000 تومان
 راهنما
361000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو5 روز کاریدو رو14.80 * 10.50 سانتی متر156,400 تومان
 راهنما