خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر1,750,000 تومان
 راهنما
22000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر8,350,000 تومان
 راهنما
35000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر20,100,000 تومان
 راهنما
4500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 روز کارییک رو52.50 * 42.00 سانتی متر3,010,000 تومان
 راهنما
51000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 روز کارییک رو52.50 * 42.00 سانتی متر4,750,000 تومان
 راهنما
62000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 روز کارییک رو52.50 * 42.00 سانتی متر8,350,000 تومان
 راهنما
75000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 روز کارییک رو52.50 * 42.00 سانتی متر20,100,000 تومان
 راهنما
8500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر3,010,000 تومان
 راهنما
91000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر4,750,000 تومان
 راهنما
102000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر8,350,000 تومان
 راهنما
115000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر20,100,000 تومان
 راهنما
12500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 روز کارییک رو50.00 * 35.00 سانتی متر2,460,000 تومان
 راهنما
131000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 روز کارییک رو50.00 * 35.00 سانتی متر3,550,000 تومان
 راهنما
142000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 روز کارییک رو50.00 * 35.00 سانتی متر6,040,000 تومان
 راهنما
155000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 روز کارییک رو50.00 * 35.00 سانتی متر13,300,000 تومان
 راهنما
16500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر3,010,000 تومان
 راهنما
171000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر4,750,000 تومان
 راهنما
182000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر8,350,000 تومان
 راهنما
195000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر20,100,000 تومان
 راهنما
20500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر3,010,000 تومان
 راهنما