خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو3 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر456,900 تومان
 راهنما
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو3 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر644,000 تومان
 راهنما
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو3 روز کارییک رو21.00 * 14.85 سانتی متر242,800 تومان
 راهنما
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو3 روز کاریدو رو21.00 * 14.85 سانتی متر336,900 تومان
 راهنما
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو3 روز کارییک رو14.85 * 10.50 سانتی متر128,600 تومان
 راهنما
61000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو3 روز کاریدو رو14.85 * 10.50 سانتی متر175,600 تومان
 راهنما
72000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو3 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر700,800 تومان
 راهنما
82000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو3 روز کاریدو رو29.70 * 21.00 سانتی متر916,800 تومان
 راهنما
92000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو3 روز کارییک رو21.00 * 14.85 سانتی متر364,800 تومان
 راهنما
102000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو3 روز کاریدو رو21.00 * 14.80 سانتی متر473,000 تومان
 راهنما
112000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو3 روز کارییک رو14.85 * 10.50 سانتی متر190,000 تومان
 راهنما
122000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو3 روز کاریدو رو14.85 * 10.50 سانتی متر243,800 تومان
 راهنما