خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر2,940,000 تومان
 راهنما
21000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر4,630,000 تومان
 راهنما
32000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر8,070,000 تومان
 راهنما
45000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر19,470,000 تومان
 راهنما
5500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 روز کارییک رو50.00 * 35.00 سانتی متر2,390,000 تومان
 راهنما
61000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 روز کارییک رو50.00 * 35.00 سانتی متر3,480,000 تومان
 راهنما
72000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 روز کارییک رو50.00 * 35.00 سانتی متر5,970,000 تومان
 راهنما
85000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 روز کارییک رو50.00 * 35.00 سانتی متر13,000,000 تومان
 راهنما
9500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر2,940,000 تومان
 راهنما
101000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر4,630,000 تومان
 راهنما
112000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر8,070,000 تومان
 راهنما
125000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر19,470,000 تومان
 راهنما
13500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر2,940,000 تومان
 راهنما
141000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر4,630,000 تومان
 راهنما
152000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر8,070,000 تومان
 راهنما
165000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 روز کارییک رو60.00 * 45.00 سانتی متر19,470,000 تومان
 راهنما
17500 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 روز کارییک رو52.50 * 42.00 سانتی متر2,940,000 تومان
 راهنما
181000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 روز کارییک رو52.50 * 42.00 سانتی متر4,630,000 تومان
 راهنما
192000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 روز کارییک رو52.50 * 42.00 سانتی متر8,070,000 تومان
 راهنما
205000 عدد بگ شاپ دو تکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 روز کارییک رو52.50 * 42.00 سانتی متر19,470,000 تومان
 راهنما