خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 روز کارییک رونا مشخص2,500,000 تومان
 راهنما
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 روز کارییک رونا مشخص3,550,000 تومان
 راهنما
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 روز کارییک رونا مشخص6,580,000 تومان
 راهنما
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 روز کارییک رونا مشخص14,100,000 تومان
 راهنما
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 روز کارییک رونا مشخص2,230,000 تومان
 راهنما
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 روز کارییک رونا مشخص2,910,000 تومان
 راهنما
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 روز کارییک رونا مشخص4,840,000 تومان
 راهنما
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 روز کارییک رونا مشخص10,250,000 تومان
 راهنما
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 روز کارییک رونا مشخص2,200,000 تومان
 راهنما
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 روز کارییک رونا مشخص3,160,000 تومان
 راهنما
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 روز کارییک رونا مشخص5,260,000 تومان
 راهنما
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 روز کارییک رونا مشخص11,140,000 تومان
 راهنما
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 روز کارییک رونا مشخص2,330,000 تومان
 راهنما
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 روز کارییک رونا مشخص3,200,000 تومان
 راهنما
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 روز کارییک رونا مشخص5,310,000 تومان
 راهنما
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 روز کارییک رونا مشخص11,250,000 تومان
 راهنما