خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر2,065,000 تومان
 راهنما
21000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر3,100,000 تومان
 راهنما
32000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر5,450,000 تومان
 راهنما
45000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر12,200,000 تومان
 راهنما
5500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 روز کارییک رو49.00 * 35.00 سانتی متر1,800,000 تومان
 راهنما
61000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 روز کارییک رو49.00 * 35.00 سانتی متر2,560,000 تومان
 راهنما
72000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 روز کارییک رو49.00 * 35.00 سانتی متر4,300,000 تومان
 راهنما
85000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 روز کارییک رو49.00 * 35.00 سانتی متر9,500,000 تومان
 راهنما
9500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 روز کارییک رو60.00 * 30.00 سانتی متر1,910,000 تومان
 راهنما
101000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 روز کارییک رو60.00 * 30.00 سانتی متر2,790,000 تومان
 راهنما
112000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 روز کارییک رو60.00 * 30.00 سانتی متر4,740,000 تومان
 راهنما
125000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 روز کارییک رو60.00 * 30.00 سانتی متر10,400,000 تومان
 راهنما
13500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 روز کارییک رو68.00 * 33.00 سانتی متر1,910,000 تومان
 راهنما
141000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 روز کارییک رو68.00 * 33.00 سانتی متر2,790,000 تومان
 راهنما
152000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 روز کارییک رو68.00 * 33.00 سانتی متر4,740,000 تومان
 راهنما
165000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 روز کارییک رو68.00 * 33.00 سانتی متر10,400,000 تومان
 راهنما