خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو5.00 * 3.00 سانتی متر430,000 تومان
 راهنما
21000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو8.50 * 4.80 سانتی متر1,174,200 تومان
 راهنما
31000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو4.80 * 1.50 سانتی متر370,800 تومان
 راهنما
41000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو4.80 * 2.00 سانتی متر418,000 تومان
 راهنما
51000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو5.00 * 3.00 سانتی متر607,700 تومان
 راهنما
61000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو8.50 * 4.80 سانتی متر1,650,000 تومان
 راهنما
71000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)(7 روز کاری)7 روز کارییک رو5.00 * 2.00 سانتی متر489,000 تومان
 راهنما
81000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)(7 روز کاری)7 روز کارییک رو5.00 * 3.00 سانتی متر715,000 تومان
 راهنما
91000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)(7 روز کاری)7 روز کارییک رو8.50 * 5.00 سانتی متر1,946,000 تومان
 راهنما
101000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو5.00 * 5.00 سانتی متر3,747,000 تومان
 راهنما
111000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو5.00 * 4.00 سانتی متر3,000,000 تومان
 راهنما
121000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو5.00 * 3.00 سانتی متر2,266,000 تومان
 راهنما
131000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو3.00 * 3.00 سانتی متر1,365,000 تومان
 راهنما
141000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو4.80 * 1.50 سانتی متر312,000 تومان
 راهنما
151000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو4.80 * 2.00 سانتی متر347,000 تومان
 راهنما
161000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو4.80 * 1.50 سانتی متر276,000 تومان
 راهنما
171000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو5.00 * 3.00 سانتی متر502,000 تومان
 راهنما
181000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو4.80 * 2.00 سانتی متر299,000 تومان
 راهنما
191000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رو8.50 * 4.80 سانتی متر1,342,000 تومان
 راهنما
201000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو5.00 * 2.00 سانتی متر512,000 تومان
 راهنما
211000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو5.00 * 3.00 سانتی متر749,000 تومان
 راهنما
221000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو8.50 * 5.00 سانتی متر2,052,000 تومان
 راهنما
231000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو5.00 * 2.00 سانتی متر512,000 تومان
 راهنما
241000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو5.00 * 3.00 سانتی متر749,000 تومان
 راهنما
251000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو8.50 * 5.00 سانتی متر2,052,000 تومان
 راهنما