خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص381,000 تومان
 راهنما
21000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص1,027,000 تومان
 راهنما
31000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص323,000 تومان
 راهنما
41000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص358,000 تومان
 راهنما
51000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص522,000 تومان
 راهنما
61000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص1,413,000 تومان
 راهنما
71000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص448,000 تومان
 راهنما
81000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص642,000 تومان
 راهنما
91000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص1,777,000 تومان
 راهنما
101000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص3,660,000 تومان
 راهنما
111000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص2,930,000 تومان
 راهنما
121000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص2,220,000 تومان
 راهنما
131000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص1,346,000 تومان
 راهنما
141000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص276,000 تومان
 راهنما
151000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص299,000 تومان
 راهنما
161000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص246,000 تومان
 راهنما
171000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص434,000 تومان
 راهنما
181000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص265,000 تومان
 راهنما
191000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش(7 روز کاری)7 روز کارییک رونا مشخص117,300 تومان
 راهنما
201000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص440,000 تومان
 راهنما
211000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص645,000 تومان
 راهنما
221000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص1,760,000 تومان
 راهنما
231000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص440,000 تومان
 راهنما
241000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص645,000 تومان
 راهنما
251000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)(10 روز کاری)10 روز کارییک رونا مشخص1,760,000 تومان
 راهنما