خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1بنر چین 8 انس (1 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع27,000 تومان
 راهنما
2بنر چین 8 انس (3 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع31,000 تومان
 راهنما
3بنر چین 8 انس (6 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع36,000 تومان
 راهنما
4بنر چین 10 انس (3 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع37,000 تومان
 راهنما
5بنر چین 10 انس (6 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع39,000 تومان
 راهنما
6بنر چین 10 انس (16 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع41,000 تومان
 راهنما
7بنر چین 13 انس (3 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع50,000 تومان
 راهنما
8بنر چین 13 انس (6 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع52,000 تومان
 راهنما
9بنر چین 13 انس (16 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع55,000 تومان
 راهنما
10فلکسی کره درجه یک (8 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع107,000 تومان
 راهنما
11فلکسی کره درجه یک (16 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع114,000 تومان
 راهنما
12استیکر درجه یک ( 8 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع77,000 تومان
 راهنما
13استیکر شیشه ای (8 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع77,000 تومان
 راهنما
14مش درجه یک (8 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع79,000 تومان
 راهنما
15مش درجه یک(16 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع84,000 تومان
 راهنما
16استیکر با چاپ اکوسالونت2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع87,000 تومان
 راهنما
17سولیت با چاپ اکوسالونت2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع98,000 تومان
 راهنما
18بک لایت با چاپ اکوسالونت2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع152,000 تومان
 راهنما
19پلات و لمینت براق2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع105,000 تومان
 راهنما
20پلات و لمینت مات2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع110,000 تومان
 راهنما