خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1بنر چین 8 انس (1 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع27,000 تومان
 راهنما
2بنر چین 8 انس (3 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع29,000 تومان
 راهنما
3بنر چین 8 انس (6 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع32,000 تومان
 راهنما
4بنر چین 10 انس (3 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع32,000 تومان
 راهنما
5بنر چین 10 انس (6 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع34,000 تومان
 راهنما
6بنر چین 10 انس (16 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع36,000 تومان
 راهنما
7بنر چین 13 انس (3 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع39,000 تومان
 راهنما
8بنر چین 13 انس (6 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع41,000 تومان
 راهنما
9بنر چین 13 انس (16 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع44,000 تومان
 راهنما
10فلکسی کره درجه یک (8 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع101,000 تومان
 راهنما
11فلکسی کره درجه یک (16 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع108,000 تومان
 راهنما
12استیکر درجه یک ( 8 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع76,000 تومان
 راهنما
13استیکر شیشه ای (8 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع76,000 تومان
 راهنما
14مش درجه یک (8 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع78,000 تومان
 راهنما
15مش درجه یک(16 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع83,000 تومان
 راهنما
16پلات و لمینت براق2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع103,000 تومان
 راهنما
17پلات و لمینت مات2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع108,000 تومان
 راهنما