خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1بنر چین 8 انس (1 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع34,000 تومان
 راهنما
2بنر چین 8 انس (3 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع36,000 تومان
 راهنما
3بنر چین 8 انس (6 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع39,000 تومان
 راهنما
4بنر چین 10 انس (3 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع39,000 تومان
 راهنما
5بنر چین 10 انس (6 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع40,000 تومان
 راهنما
6بنر چین 10 انس (16 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع43,000 تومان
 راهنما
7بنر چین 13 انس (3 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع54,000 تومان
 راهنما
8بنر چین 13 انس (6 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع56,000 تومان
 راهنما
9بنر چین 13 انس (16 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع61,000 تومان
 راهنما
10فلکسی کره درجه یک (8 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع112,000 تومان
 راهنما
11فلکسی کره درجه یک (16 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع121,000 تومان
 راهنما
12استیکر درجه یک ( 8 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع54,000 تومان
 راهنما
13استیکر شیشه ای (8 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع54,000 تومان
 راهنما
14مش درجه یک (8 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع82,000 تومان
 راهنما
15مش درجه یک(16 pass)1 روز کارییک روحداقل یک متر مربع83,000 تومان
 راهنما
16استیکر با چاپ اکوسالونت2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع87,000 تومان
 راهنما
17پلات و لمینت براق2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع110,000 تومان
 راهنما
18پلات و لمینت مات2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع125,000 تومان
 راهنما