خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
120 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر368,000 تومان
 راهنما
210 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر537,000 تومان
 راهنما
310 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر839,000 تومان
 راهنما
410 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر273,000 تومان
 راهنما
510 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر280,000 تومان
 راهنما
610 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر420,000 تومان
 راهنما
710 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر561,000 تومان
 راهنما
810 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر154,000 تومان
 راهنما
910 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر157,000 تومان
 راهنما
1010 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر234,000 تومان
 راهنما
1110 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر313,000 تومان
 راهنما
1220 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)4 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر180,000 تومان
 راهنما
1320 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر183,000 تومان
 راهنما
1420 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر273,000 تومان
 راهنما
1520 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر364,000 تومان
 راهنما
1610 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)4 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر273,000 تومان
 راهنما
1710 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر280,000 تومان
 راهنما
1810 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)4 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر420,000 تومان
 راهنما
1920 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر302,000 تومان
 راهنما
2020 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر306,000 تومان
 راهنما
2120 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر459,000 تومان
 راهنما
2220 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر612,000 تومان
 راهنما
2310 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر342,000 تومان
 راهنما
2410 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر527,000 تومان
 راهنما
2510 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر706,000 تومان
 راهنما
2610 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر189,000 تومان
 راهنما
2710 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر288,000 تومان
 راهنما
2810 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر385,000 تومان
 راهنما
2920 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)4 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر215,000 تومان
 راهنما
3020بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)4 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر327,000 تومان
 راهنما
3120 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر436,000 تومان
 راهنما
3210بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر342,000 تومان
 راهنما
3310بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر527,000 تومان
 راهنما
3420 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر553,000 تومان
 راهنما
3520 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر758,000 تومان
 راهنما
3615 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)4 روز کارییک رو21.00 * 9.50 سانتی متر170,000 تومان
 راهنما
3715 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)4 روز کارییک رو21.00 * 9.50 سانتی متر256,000 تومان
 راهنما
3810 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی5 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر280,000 تومان
 راهنما
3910 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی5 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر292,000 تومان
 راهنما
4010 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی5 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر160,000 تومان
 راهنما
4110 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی5 روز کارییک رو21.00 * 14.80 سانتی متر174,000 تومان
 راهنما
4220 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 روز کارییک رو14.80 * 10.50 سانتی متر192,000 تومان
 راهنما
4310 بسته قبض سایز (10.5*29.7) با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی5 روز کارییک رو29.70 * 10.50 سانتی متر160,000 تومان
 راهنما
4410 بسته قبض سایز (10.5*29.7)با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی5 روز کارییک رو29.70 * 10.50 سانتی متر166,000 تومان
 راهنما
4515 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 9.50 سانتی متر174,000 تومان
 راهنما
4615بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی5 روز کارییک رو21.00 * 9.50 سانتی متر177,000 تومان
 راهنما
4715 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی5 روز کارییک رو21.00 * 9.50 سانتی متر196,000 تومان
 راهنما
4815بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 9.50 سانتی متر201,000 تومان
 راهنما
4915بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی4 روز کارییک رو21.00 * 9.50 سانتی متر307,000 تومان
 راهنما