خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر409,500 تومان
 راهنما
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر682,500 تومان
 راهنما
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر955,500 تومان
 راهنما
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر509,600 تومان
 راهنما
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر782,600 تومان
 راهنما
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر1,055,600 تومان
 راهنما
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر500,500 تومان
 راهنما
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر864,500 تومان
 راهنما
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر1,183,000 تومان
 راهنما
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر637,000 تومان
 راهنما
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر1,183,000 تومان
 راهنما
12180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر1,729,000 تومان
 راهنما
1360 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر655,200 تومان
 راهنما
14120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر1,201,200 تومان
 راهنما
15180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر1,692,600 تومان
 راهنما
1660 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر910,000 تومان
 راهنما
17120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر1,692,600 تومان
 راهنما
18180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو20.00 * 9.50 سانتی متر2,457,000 تومان
 راهنما