خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو11.20 * 5.50 سانتی متر376,900 تومان
 راهنما
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)(6 روز کاری)6 روز کاریدو رو11.20 * 5.50 سانتی متر395,700 تومان
 راهنما
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو11.20 * 5.50 سانتی متر612,800 تومان
 راهنما
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)(15 روز کاری)15 روز کارییک رو9.60 * 5.10 سانتی متر104,300 تومان
 راهنما
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)(15 روز کاری)15 روز کاریدو رو9.60 * 5.10 سانتی متر128,700 تومان
 راهنما
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)(15 روز کاری)15 روز کارییک رو9.60 * 5.10 سانتی متر101,500 تومان
 راهنما
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)(15 روز کاری)15 روز کاریدو رو9.60 * 5.10 سانتی متر124,000 تومان
 راهنما