خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
120 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر364,000 تومان
 راهنما
220 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر627,900 تومان
 راهنما
320 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو40.00 * 29.00 سانتی متر1,092,000 تومان
 راهنما
420 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر773,500 تومان
 راهنما
520 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر455,000 تومان
 راهنما
620 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر500,500 تومان
 راهنما
720 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر800,800 تومان
 راهنما
820 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو40.00 * 29.00 سانتی متر1,319,500 تومان
 راهنما
920 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر910,000 تومان
 راهنما
1020 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر591,500 تومان
 راهنما
1140 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو14.50 * 10.00 سانتی متر427,700 تومان
 راهنما
1240 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر591,500 تومان
 راهنما
1340 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر1,092,000 تومان
 راهنما
1440 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو40.00 * 29.00 سانتی متر1,774,500 تومان
 راهنما
1540 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر1,137,500 تومان
 راهنما
1640 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر682,500 تومان
 راهنما
1740 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر455,000 تومان
 راهنما
1840 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو14.50 * 10.00 سانتی متر536,900 تومان
 راهنما
1940 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر718,900 تومان
 راهنما
2040 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر1,337,700 تومان
 راهنما
2140 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو40.00 * 29.00 سانتی متر2,184,000 تومان
 راهنما
2240 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر1,456,000 تومان
 راهنما
2340 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر955,500 تومان
 راهنما
2440 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر637,000 تومان
 راهنما
25100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو14.50 * 10.00 سانتی متر955,500 تومان
 راهنما
26100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر1,319,500 تومان
 راهنما
27100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر2,093,000 تومان
 راهنما
28100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو40.00 * 29.00 سانتی متر3,913,000 تومان
 راهنما
29100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر2,275,000 تومان
 راهنما
30100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر1,365,000 تومان
 راهنما
31100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر1,001,000 تومان
 راهنما
32100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو14.50 * 10.00 سانتی متر1,137,500 تومان
 راهنما
33100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو20.00 * 14.50 سانتی متر1,592,500 تومان
 راهنما
34100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو29.00 * 20.00 سانتی متر2,821,000 تومان
 راهنما
35100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو40.00 * 29.00 سانتی متر5,005,000 تومان
 راهنما
36100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو34.00 * 24.00 سانتی متر3,094,000 تومان
 راهنما
37100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو24.00 * 17.00 سانتی متر1,729,000 تومان
 راهنما
38100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)(12 روز کاری)12 روز کارییک رو17.00 * 12.00 سانتی متر1,228,500 تومان
 راهنما