خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1500عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی3 روز کارییک رو22.50 * 11.00 سانتی متر168,000 تومان
 راهنما
2250عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی3 روز کارییک رو22.50 * 11.00 سانتی متر108,000 تومان
 راهنما
3250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک10 روز کارییک رو29.00 * 21.00 سانتی متر268,000 تومان
 راهنما
4250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک10 روز کارییک رو21.00 * 14.50 سانتی متر237,000 تومان
 راهنما
5250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک10 روز کارییک رو42.00 * 29.00 سانتی متر443,000 تومان
 راهنما
61000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(3 روز کاری)3 روز کارییک رو22.50 * 11.00 سانتی متر289,400 تومان
 راهنما
7500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو21.00 * 14.50 سانتی متر432,600 تومان
 راهنما
8500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو29.00 * 21.00 سانتی متر498,500 تومان
 راهنما
9500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو42.00 * 29.00 سانتی متر834,300 تومان
 راهنما
101000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو21.00 * 14.50 سانتی متر829,000 تومان
 راهنما
111000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو29.00 * 21.00 سانتی متر963,000 تومان
 راهنما
121000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو42.00 * 29.00 سانتی متر1,600,000 تومان
 راهنما