خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1500عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی3 روز کارییک رو22.50 * 11.00 سانتی متر171,000 تومان
 راهنما
2250عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی3 روز کارییک رو22.50 * 11.00 سانتی متر89,000 تومان
 راهنما
3250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک10 روز کارییک رو29.00 * 21.00 سانتی متر280,000 تومان
 راهنما
4250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک10 روز کارییک رو21.00 * 14.50 سانتی متر268,000 تومان
 راهنما
5250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک10 روز کارییک رو42.00 * 29.00 سانتی متر563,000 تومان
 راهنما
61000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(3 روز کاری)3 روز کارییک رو22.50 * 11.00 سانتی متر338,000 تومان
 راهنما
7500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو21.00 * 14.50 سانتی متر462,000 تومان
 راهنما
8500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو29.00 * 21.00 سانتی متر489,000 تومان
 راهنما
9500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو42.00 * 29.00 سانتی متر1,053,000 تومان
 راهنما
101000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو21.00 * 14.50 سانتی متر868,000 تومان
 راهنما
111000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو29.00 * 21.00 سانتی متر922,000 تومان
 راهنما
121000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(10 روز کاری)10 روز کارییک رو42.00 * 29.00 سانتی متر2,034,000 تومان
 راهنما