خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1لیبل با روکش یووی(3روز کاری)3 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر102,400 تومان
 راهنما
2لیبل با روکش یووی(5روز کاری)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر94,900 تومان
 راهنما
3لیبل با روکش یووی(10روز کاری)10 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر90,200 تومان
 راهنما
4لیبل بدون روکش یووی(5روز کاری)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر94,900 تومان
 راهنما
5لیبل بدون روکش یووی(10روز کاری)10 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر90,200 تومان
 راهنما
6لیبل یووی فیلتردار(5روز کاری)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر97,700 تومان
 راهنما
7لیبل یووی فیلتردار (8روز کاری)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر93,000 تومان
 راهنما
8لیبل با روکش سلفون براق(5روز کاری)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر99,600 تومان
 راهنما
9لیبل با روکش سلفون براق(8روز کاری)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر94,900 تومان
 راهنما
10لیبل با روکش سلفون مات(15 روز کاری)15 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر94,900 تومان
 راهنما
11لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب(15 روز کاری)15 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر159,800 تومان
 راهنما
12لیبل طلاکوب بدون روکش(8 روز کاری)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر1,673,200 تومان
 راهنما
13لیبل طلاکوب بدون روکش(14 روز کاری)14 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر148,500 تومان
 راهنما
14لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب (6 روز کاری)6 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر178,600 تومان
 راهنما
15لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب( 14 روز کاری)14 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر159,800 تومان
 راهنما
16لیبل متالایز(29 روز کاری)29 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر490,600 تومان
 راهنما
17لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود)(10روز کاری)10 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر421,100 تومان
 راهنما
18لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر421,100 تومان
 راهنما
19لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(10 روز کاری)10 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر421,100 تومان
 راهنما
20لیبل یووی با نیم تیغ(طرح دلخواه)(15 روز کاری)18 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر203,000 تومان
 راهنما