خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی10 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر1,824,000 تومان-
21000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی10 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر3,384,000 تومان-
32000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی10 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر2,856,000 تومان-
42000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی10 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر5,376,000 تومان-
55000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی10 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر5,604,000 تومان-
65000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی10 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر10,884,000 تومان-