خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو8.65 * 5.70 سانتی متر284,800 تومان
 راهنما
2کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر480,300 تومان
 راهنما
3کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر761,400 تومان
 راهنما
4کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر1,328,200 تومان
 راهنما
5کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو8.86 * 5.70 سانتی متر999,200 تومان
 راهنما