خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کارییک رو8.65 * 5.70 سانتی متر398,400 تومان
 راهنما
2کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو8.65 * 5.70 سانتی متر303,300 تومان
 راهنما
3کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو8.65 * 5.70 سانتی متر385,900 تومان
 راهنما
4کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو8.65 * 5.70 سانتی متر366,700 تومان
 راهنما
5کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو8.65 * 5.70 سانتی متر574,000 تومان
 راهنما
6کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (500 عددی)10 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر614,400 تومان
 راهنما
7کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (1000 عددی)10 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر960,000 تومان
 راهنما
8کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر511,600 تومان
 راهنما
9کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر810,000 تومان
 راهنما
10کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو8.90 * 5.70 سانتی متر1,414,000 تومان
 راهنما
11کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو8.86 * 5.70 سانتی متر1,063,000 تومان
 راهنما