خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو69.00 * 48.50 سانتی متر3,051,000 تومان-
21000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو89.00 * 59.00 سانتی متر3,828,000 تومان-
31000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو89.00 * 59.00 سانتی متر5,249,000 تومان-
41000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر4,528,000 تومان-
51000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو98.00 * 69.00 سانتی متر5,950,000 تومان-
6250 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر920,000 تومان-
7250 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو42.00 * 59.70 سانتی متر982,000 تومان-
8250 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو48.00 * 34.00 سانتی متر967,000 تومان-
9250 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو48.00 * 34.00 سانتی متر1,028,000 تومان-
10250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر1,078,000 تومان-
11250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو59.00 * 43.50 سانتی متر1,820,000 تومان-
12250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر1,171,000 تومان-
13250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو69.00 * 48.50 سانتی متر1,912,000 تومان-
14250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو89.00 * 59.00 سانتی متر2,093,000 تومان-
15250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو89.00 * 59.00 سانتی متر3,515,000 تومان-
16250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر2,280,000 تومان-
17250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو98.00 * 69.00 سانتی متر3,701,000 تومان-
18500 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,078,000 تومان-
19500 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,140,000 تومان-
20500 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو48.00 * 34.00 سانتی متر1,171,000 تومان-
21500 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو48.00 * 34.00 سانتی متر1,232,000 تومان-
22500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر1,359,600 تومان-
23500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو59.00 * 43.50 سانتی متر2,101,000 تومان-
24500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر1,536,000 تومان-
25500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو69.00 * 48.50 سانتی متر2,278,000 تومان-
26500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو89.00 * 59.00 سانتی متر2,701,000 تومان-
27500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو89.00 * 59.00 سانتی متر4,123,000 تومان-
28500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر3,069,000 تومان-
29500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو98.00 * 69.00 سانتی متر4,490,000 تومان-
301000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,359,000 تومان-
311000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,421,000 تومان-
321000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو48.00 * 34.00 سانتی متر1,536,000 تومان-
331000برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو48.00 * 34.00 سانتی متر1,598,000 تومان-
341000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر1,957,000 تومان-
351000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم4 روز کاریدو رو59.00 * 43.50 سانتی متر2,698,000 تومان-
361000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم4 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر2,310,000 تومان-