خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1250 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر863,000 تومان-
2250 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو42.00 * 29.70 سانتی متر924,900 تومان-
3250 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو48.00 * 34.00 سانتی متر877,500 تومان-
4250 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو48.00 * 34.00 سانتی متر939,000 تومان-
5250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر964,000 تومان-
6250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو59.00 * 43.50 سانتی متر1,705,600 تومان-
7250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر992,900 تومان-
8250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو69.00 * 48.50 سانتی متر1,734,500 تومان-
9250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو88.00 * 59.00 سانتی متر1,866,000 تومان-
10250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو88.00 * 59.00 سانتی متر3,287,000 تومان-
11250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر1,924,000 تومان-
12250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو98.00 * 69.00 سانتی متر3,345,000 تومان-
13500 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر964,000 تومان-
14500 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,025,000 تومان-
15500 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو48.00 * 34.00 سانتی متر992,000 تومان-
16500 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو48.00 * 34.00 سانتی متر1,054,000 تومان-
17500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر1,144,000 تومان-
18500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو59.00 * 43.50 سانتی متر1,885,000 تومان-
19500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر1,198,000 تومان-
20500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو69.00 * 48.50 سانتی متر1,940,000 تومان-
21500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو88.00 * 59.00 سانتی متر2,255,700 تومان-
22500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو88.00 * 59.00 سانتی متر3,677,100 تومان-
23500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر2,369,000 تومان-
24500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو98.00 * 69.00 سانتی متر3,790,400 تومان-
251000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,144,000 تومان-
261000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو42.00 * 29.70 سانتی متر1,261,000 تومان-
271000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو48.00 * 34.00 سانتی متر1,198,000 تومان-
281000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو48.00 * 34.00 سانتی متر1,260,000 تومان-
291000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو59.00 * 43.50 سانتی متر1,504,000 تومان-
301000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو59.00 * 43.50 سانتی متر2,246,000 تومان-
311000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو69.00 * 48.50 سانتی متر1,610,000 تومان-
321000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو69.00 * 48.50 سانتی متر2,352,000 تومان-
331000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو88.00 * 59.00 سانتی متر2,976,700 تومان-
341000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو88.00 * 59.00 سانتی متر4,398,100 تومان-
351000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم4 روز کارییک رو98.00 * 69.00 سانتی متر3,193,000 تومان-
361000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم4 روز کاریدو رو98.00 * 69.00 سانتی متر4,614,400 تومان-