خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سلفون براق دورگرد (500 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر108,800 تومان
 راهنما
2سلفون براق دور گرد(1000 عددی)(3 روز کاری)3 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر166,400 تومان
 راهنما
3سلفون براق دورگرد(500 عددی)(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر101,300 تومان
 راهنما
4سلفون براق دورگرد(1000 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر155,300 تومان
 راهنما
5سلفون براق دور گرد(1000 عددی)(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر147,800 تومان
 راهنما
6سلفون مات دور گرد(500 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر108,800 تومان
 راهنما
7سلفون مات دور گرد (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر101,300 تومان
 راهنما
8سلفون مات دور گرد(1000 عددی)(3روز کاری)3 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر166,400 تومان
 راهنما
9سلفون مات دور گرد (1000 عددی)(5 روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر155,300 تومان
 راهنما
10سلفون مات دور گرد(1000 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر147,800 تومان
 راهنما
11سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر191,500 تومان
 راهنما
12سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر191,500 تومان
 راهنما
13سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر223,200 تومان
 راهنما
14سلفون مات دور گرد با یووی موضعی(14 روز کاری)14 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر204,600 تومان
 راهنما
15سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر385,900 تومان
 راهنما
16سلفون مات دور گرد با طلاکوب(14روز کاری)14 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر367,300 تومان
 راهنما
17سلفون مات پروانه ای(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر191,500 تومان
 راهنما
18سلفون مات مخملی دور گرد(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر340,300 تومان
 راهنما
19سلفون مات مخملی دور گرد همراه با یووی موضعی(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر383,100 تومان
 راهنما
20سلفون مات مخملی دور گرد با طلاکوب(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر546,000 تومان
 راهنما
21گلاسه بدون روکش دورگرد (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر125,500 تومان
 راهنما
22لمینت براق (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر168,300 تومان
 راهنما
23لمینت براق (1000 عددی)(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر292,000 تومان
 راهنما
24لمینت براق طرح موج(دو لب گرد)(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر292,000 تومان
 راهنما
25لمینت براق ویزیتی(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر233,400 تومان
 راهنما
26لمینت براق مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر189,700 تومان
 راهنما
27لمینت براق دایره(1000عددی) (13روز کاری)13 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر204,600 تومان
 راهنما
28لمینت برجسته(500 عددی)(6روز کاری)6 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر218,500 تومان
 راهنما
29لمینت برجسته (500 عددی ) (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر211,100 تومان
 راهنما
30لمینت برجسته(1000 عددی)(6روز کاری)6 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر291,000 تومان
 راهنما
31لمینت برجسته (1000 عددی ) (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر283,600 تومان
 راهنما
32لمینت برجسته ویزیتی(6 روز کاری)6 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر234,300 تومان
 راهنما
33لمینت برجسته ویزیتی(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر226,900 تومان
 راهنما
34لمینت برجسته مربع (500 عددی)(6 روز کاری)6 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر167,400 تومان
 راهنما
35لمینت برجسته مربع (500 عددی) (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر159,900 تومان
 راهنما
36لمینت برجسته مربع (1000 عددی)(6 روز کاری)6 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر220,400 تومان
 راهنما
37لمینت برجسته مربع (1000 عددی) (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر212,900 تومان
 راهنما
38لمینت برجسته با طلا کوب (7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر488,200 تومان
 راهنما
39لمینت برجسته با طلا کوب(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر469,600 تومان
 راهنما
40لمینت برجسته مخملی(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر461,200 تومان
 راهنما
41لمینت برجسته مخملی مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر345,900 تومان
 راهنما
42لمینت طلا کوب (7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر488,200 تومان
 راهنما
43لمینت طلا کوب(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر469,600 تومان
 راهنما
44لمینت طلاکوب مربع (7روز کاری)7 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر359,900 تومان
 راهنما
45لمینت طلاکوب مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر352,400 تومان
 راهنما
46لمینت طلاکوب و برجسته مربع (7روز کاری)7 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر359,900 تومان
 راهنما
47لمینت طلاکوب و برجسته مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر352,400 تومان
 راهنما
48لمینت طلا کارت براق (6روز کاری)6 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر485,400 تومان
 راهنما
49لمینت طلا کارت براق(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر466,800 تومان
 راهنما
50کرافت 300 گرم دور گرد(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر157,200 تومان
 راهنما
51کتان امباس دورگرد(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر181,300 تومان
 راهنما
52لمینت کتان امباس دورگرد(20 روز کاری)20 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر339,400 تومان
 راهنما
53لمینت کتان امباس کوچک مربع18 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر223,200 تومان
 راهنما
54کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک مربع18 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر390,600 تومان
 راهنما
55کارتی 300 گرم دور گرد(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر167,400 تومان
 راهنما
56کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد20 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر367,300 تومان
 راهنما
57چرم دور گرد(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر132,900 تومان
 راهنما
58کتان امباس طلاکوب دو رو دورگرد (18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر382,200 تومان
 راهنما
59کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر534,700 تومان
 راهنما