خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سلفون براق دورگرد (500 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر112,300 تومان
 راهنما
2سلفون براق دور گرد(1000 عددی)(3 روز کاری)3 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر171,800 تومان
 راهنما
3سلفون براق دورگرد(500 عددی)(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر104,600 تومان
 راهنما
4سلفون براق دورگرد(1000 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر160,300 تومان
 راهنما
5سلفون براق دور گرد(1000 عددی)(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر152,600 تومان
 راهنما
6سلفون مات دور گرد(500 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر112,300 تومان
 راهنما
7سلفون مات دور گرد (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر104,600 تومان
 راهنما
8سلفون مات دور گرد(1000 عددی)(3روز کاری)3 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر171,800 تومان
 راهنما
9سلفون مات دور گرد (1000 عددی)(5 روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر160,300 تومان
 راهنما
10سلفون مات دور گرد(1000 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر152,600 تومان
 راهنما
11سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر197,700 تومان
 راهنما
12سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر197,700 تومان
 راهنما
13سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر230,400 تومان
 راهنما
14سلفون مات دور گرد با یووی موضعی(14 روز کاری)14 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر211,200 تومان
 راهنما
15سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر398,400 تومان
 راهنما
16سلفون مات دور گرد با طلاکوب(14روز کاری)14 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر379,200 تومان
 راهنما
17سلفون مات پروانه ای(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر197,700 تومان
 راهنما
18سلفون مات مخملی دور گرد(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر351,300 تومان
 راهنما
19سلفون مات مخملی دور گرد همراه با یووی موضعی(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر395,500 تومان
 راهنما
20سلفون مات مخملی دور گرد با طلاکوب(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر563,500 تومان
 راهنما
21گلاسه بدون روکش دورگرد (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر129,600 تومان
 راهنما
22لمینت براق (500 عددی)(5 روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر181,400 تومان
 راهنما
23لمینت براق (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر173,700 تومان
 راهنما
24لمینت براق (1000 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر309,000 تومان
 راهنما
25لمینت براق (1000 عددی)(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر301,000 تومان
 راهنما
26لمینت براق طرح موج(دو لب گرد)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر309,000 تومان
 راهنما
27لمینت براق طرح موج(دو لب گرد)(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر301,000 تومان
 راهنما
28لمینت براق ویزیتی(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر240,000 تومان
 راهنما
29لمینت براق مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر195,800 تومان
 راهنما
30لمینت براق دایره(1000عددی) (13روز کاری)13 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر211,200 تومان
 راهنما
31لمینت برجسته(500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر225,600 تومان
 راهنما
32لمینت برجسته (500 عددی ) (12 روز کاری)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر217,900 تومان
 راهنما
33لمینت برجسته(1000 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر300,000 تومان
 راهنما
34لمینت برجسته (1000 عددی ) (12 روز کاری)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر292,800 تومان
 راهنما
35لمینت برجسته ویزیتی(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر241,920 تومان
 راهنما
36لمینت برجسته ویزیتی(12 روز کاری)12 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر234,200 تومان
 راهنما
37لمینت برجسته مربع (500 عددی)(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر172,800 تومان
 راهنما
38لمینت برجسته مربع (500 عددی) (12 روز کاری)12 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر165,000 تومان
 راهنما
39لمینت برجسته مربع (1000 عددی)(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر227,500 تومان
 راهنما
40لمینت برجسته مربع (1000 عددی) (12 روز کاری)12 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر219,800 تومان
 راهنما
41لمینت برجسته با طلا کوب (9روز کاری)9 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر504,000 تومان
 راهنما
42لمینت برجسته با طلا کوب(15 روز کاری)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر484,800 تومان
 راهنما
43لمینت برجسته مخملی(15 روز کاری)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر476,000 تومان
 راهنما
44لمینت برجسته مخملی مربع(15 روز کاری)15 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر357,000 تومان
 راهنما
45لمینت طلا کوب (9روز کاری)9 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر504,000 تومان
 راهنما
46لمینت طلا کوب(15 روز کاری)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر484,800 تومان
 راهنما
47لمینت طلاکوب مربع (9وز کاری)9 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر371,500 تومان
 راهنما
48لمینت طلاکوب مربع(15 روز کاری)15 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر363,800 تومان
 راهنما
49لمینت طلاکوب و برجسته مربع (9روز کاری)9 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر371,500 تومان
 راهنما
50لمینت طلاکوب و برجسته مربع(15 روز کاری)15 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر363,800 تومان
 راهنما
51لمینت طلا کارت براق (6روز کاری)6 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر501,000 تومان
 راهنما
52لمینت طلا کارت براق(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر481,900 تومان
 راهنما
53کرافت 300 گرم دور گرد(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر162,200 تومان
 راهنما
54کتان امباس دورگرد(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر187,200 تومان
 راهنما
55لمینت کتان امباس دورگرد(20 روز کاری)20 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر350,400 تومان
 راهنما
56لمینت کتان امباس کوچک مربع18 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر230,400 تومان
 راهنما
57کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک مربع18 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر403,200 تومان
 راهنما
58کارتی 300 گرم دور گرد(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر172,800 تومان
 راهنما
59کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد20 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر379,200 تومان
 راهنما
60چرم دور گرد(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر137,200 تومان
 راهنما
61کتان امباس طلاکوب دو رو دورگرد (18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر394,500 تومان
 راهنما
62کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر552,000 تومان
 راهنما