خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سلفون براق دورگرد (500 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر87,400 تومان
 راهنما
2سلفون براق دورگرد(500 عددی)(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر79,900 تومان
 راهنما
3سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر144,700 تومان
 راهنما
4سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر144,700 تومان
 راهنما
5لمینت براق دایره(1000عددی) (13روز کاری)13 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر160,700 تومان
 راهنما
6سلفون براق دور گرد(1000 عددی)(3 روز کاری)3 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر133,400 تومان
 راهنما
7سلفون براق دورگرد(1000 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر122,200 تومان
 راهنما
8سلفون براق دور گرد(1000 عددی)(8 روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر114,600 تومان
 راهنما
9سلفون مات دور گرد(500 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر87,400 تومان
 راهنما
10سلفون مات دور گرد (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر79,900 تومان
 راهنما
11سلفون مات دور گرد(1000 عددی)(3روز کاری)3 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر133,400 تومان
 راهنما
12سلفون مات دور گرد (1000 عددی)(5 روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر122,200 تومان
 راهنما
13سلفون مات دور گرد(1000 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر114,600 تومان
 راهنما
14سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر178,600 تومان
 راهنما
15سلفون مات دور گرد با یووی موضعی(14 روز کاری)14 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر159,800 تومان
 راهنما
16سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر321,400 تومان
 راهنما
17سلفون مات دور گرد با طلاکوب(14روز کاری)14 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر321,400 تومان
 راهنما
18سلفون مات پروانه ای(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر153,200 تومان
 راهنما
19سلفون مات مخملی دور گرد(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر260,300 تومان
 راهنما
20سلفون مات مخملی دور گرد همراه با یووی موضعی(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر291,400 تومان
 راهنما
21سلفون مات مخملی دور گرد با طلاکوب(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر434,200 تومان
 راهنما
22لمینت براق (500 عددی)(5 روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر141,900 تومان
 راهنما
23لمینت براق (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر134,400 تومان
 راهنما
24لمینت براق (1000 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر236,800 تومان
 راهنما
25لمینت براق (1000 عددی)(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر229,300 تومان
 راهنما
26لمینت براق طرح موج(دو لب گرد)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر236,800 تومان
 راهنما
27لمینت براق طرح موج(دو لب گرد)(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر229,300 تومان
 راهنما
28لمینت براق ویزیتی(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر183,300 تومان
 راهنما
29لمینت براق مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر149,400 تومان
 راهنما
30لمینت مات (500 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر194,500 تومان
 راهنما
31لمینت مات (500 عددی)(8روز کاری)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر187,000 تومان
 راهنما
32لمینت مات (1000 عددی)(5روز کاری)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر338,400 تومان
 راهنما
33لمینت مات (1000 عددی)(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر330,800 تومان
 راهنما
34لمینت مات طرح موج(دو لب گرد)(13روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر330,800 تومان
 راهنما
35لمینت مات ویزیتی(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر265,000 تومان
 راهنما
36لمینت مات مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر215,200 تومان
 راهنما
37لمینت برجسته(500 عددی)(6روز کاری)6 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر166,300 تومان
 راهنما
38لمینت برجسته (500 عددی ) (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر158,800 تومان
 راهنما
39لمینت برجسته(1000 عددی)(6روز کاری)6 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر249,100 تومان
 راهنما
40لمینت برجسته (1000 عددی ) (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر241,500 تومان
 راهنما
41لمینت برجسته ویزیتی(6 روز کاری)6 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر201,100 تومان
 راهنما
42لمینت برجسته ویزیتی(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر193,600 تومان
 راهنما
43لمینت برجسته مربع (500 عددی)(6 روز کاری)6 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر126,900 تومان
 راهنما
44لمینت برجسته مربع (500 عددی) (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر119,300 تومان
 راهنما
45لمینت برجسته مربع (1000 عددی)(6 روز کاری)6 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر188,900 تومان
 راهنما
46لمینت برجسته مربع (1000 عددی) (10 روز کاری)10 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر181,400 تومان
 راهنما
47لمینت برجسته با طلا کوب (7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر418,300 تومان
 راهنما
48لمینت برجسته با طلا کوب(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر399,500 تومان
 راهنما
49لمینت برجسته مخملی(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر380,700 تومان
 راهنما
50لمینت برجسته مخملی مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر284,800 تومان
 راهنما
51لمینت طلا کوب (7روز کاری)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر418,300 تومان
 راهنما
52لمینت طلا کوب(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر399,500 تومان
 راهنما
53لمینت طلاکوب مربع (7روز کاری)7 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر307,300 تومان
 راهنما
54لمینت طلاکوب مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر299,800 تومان
 راهنما
55لمینت طلاکوب و برجسته مربع (7روز کاری)7 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر307,300 تومان
 راهنما
56لمینت طلاکوب و برجسته مربع(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر299,800 تومان
 راهنما
57لمینت طلا کارت براق (6روز کاری)6 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر394,800 تومان
 راهنما
58لمینت طلا کارت براق(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر376,000 تومان
 راهنما
59لمینت طلا کارت مات(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر487,800 تومان
 راهنما
60کرافت 300 گرم دور گرد(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر141,000 تومان
 راهنما
61کتان امباس دورگرد(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر141,000 تومان
 راهنما
62لمینت کتان امباس دورگرد(20 روز کاری)20 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر260,300 تومان
 راهنما
63لمینت کتان امباس کوچک مربع18 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر186,100 تومان
 راهنما
64کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک مربع18 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر303,600 تومان
 راهنما
65کارتی 300 گرم دور گرد(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر117,500 تومان
 راهنما
66کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد20 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر287,600 تومان
 راهنما
67چرم دور گرد(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر109,900 تومان
 راهنما
68کتان امباس طلاکوب دو رو دورگرد (18 روز کاری)18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر311,100 تومان
 راهنما
69کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد18 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر404,200 تومان
 راهنما