خدمات چاپ افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سلفون براق یک رو (4روز کاری)4 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر67,600 تومان
 راهنما
2سلفون براق یک رو (8روز کاری)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر62,900 تومان
 راهنما
3سلفون براق دو رو(3روز کاری)3 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر95,800 تومان
 راهنما
4سلفون براق دو رو(5 روز کاری)5 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر88,300 تومان
 راهنما
5سلفون براق دو رو (8روز کاری)8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر83,600 تومان
 راهنما
6سلفون مات یک رو (4روز کاری)4 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر67,600 تومان
 راهنما
7سلفون مات یک رو (8 روز کاری)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر62,900 تومان
 راهنما
8سلفون مات دو رو(3روز کاری)3 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر95,800 تومان
 راهنما
9سلفون مات دو رو(5روز کاری)5 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر88,300 تومان
 راهنما
10سلفون مات دو رو(8روز کاری)8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر83,600 تومان
 راهنما
11سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر196,400 تومان
 راهنما
12سلفون مات مخملی یک رو(10 روز کاری)10 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر182,300 تومان
 راهنما
13سلفون مات مخملی دو رو(10 روز کاری)10 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر191,700 تومان
 راهنما
14سلفون براق طلاکوب دورو(14روز کاری)14 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر192,700 تومان
 راهنما
15سلفون مات طلاکوب دو رو(14 روز کاری)14 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر192,700 تومان
 راهنما
16گلاسه یک رو با روکش یووی(4روز کاری)4 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر63,900 تومان
 راهنما
17گلاسه یک رو با روکش یووی(8روز کاری)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر59,200 تومان
 راهنما
18گلاسه دو رو با روکش یووی(4 روز کاری)4 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر79,900 تومان
 راهنما
19گلاسه دو رو با روکش یووی(8روز کاری)8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر75,200 تومان
 راهنما
20گلاسه یک رو بدون روکش یووی(4روز کاری)4 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر57,300 تومان
 راهنما
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی(8روز کاری)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر52,600 تومان
 راهنما
22گلاسه دو رو بدون روکش یووی(4روز کاری)4 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر66,700 تومان
 راهنما
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی(8روز کاری)8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر62,000 تومان
 راهنما
24گلاسه فیلتردار یک رو4 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر66,700 تومان
 راهنما
25گلاسه فیلتردار یک رو8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر62,000 تومان
 راهنما
26گلاسه فیلتردار دو رو4 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر85,500 تومان
 راهنما
27گلاسه فیلتردار دو رو8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر80,800 تومان
 راهنما
28کتان امباس یک رو(4روز کاری)4 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر101,500 تومان
 راهنما
29کتان امباس یک رو(8روز کاری)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر96,800 تومان
 راهنما
30کتان امباس دو رو(4روز کاری)4 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر105,200 تومان
 راهنما
31کتان امباس دو رو(8روز کاری)8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر100,500 تومان
 راهنما
32کتان آلمان یک رو (5روز کاری)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر149,400 تومان
 راهنما
33کتان آلمان یک رو (8روز کاری)8 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر144,700 تومان
 راهنما
34کتان آلمان دو رو(5روز کاری)5 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر154,100 تومان
 راهنما
35کتان آلمان دو رو(8روز کاری)8 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر149,400 تومان
 راهنما
36سوسماری یک رو (13 روز کاری)13 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر83,600 تومان
 راهنما
37سوسماری دو رو(13 روز کاری)13 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر91,100 تومان
 راهنما
38چرم دو رو(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر82,700 تومان
 راهنما
39کارتی 300 گرم یک رو(18 روز کاری)18 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر87,400 تومان
 راهنما
40کارتی 300 گرم دو رو(18 روز کاری)18 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر92,100 تومان
 راهنما
41کارتی 300گرم دو رو نقره کوب20 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر204,900 تومان
 راهنما
42مقوا پشت طوسی فیلتردار(25 روز کاری)25 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر59,200 تومان
 راهنما
43مقوا پشت طوسی فیلترداربا قالب دلخواه(25 روز کاری)25 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر162,600 تومان
 راهنما
44کتان امباس طلاکوب یکرو (18 روز کاری)18 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر214,300 تومان
 راهنما
45کتان امباس طلاکوب دورو (18 روز کاری)18 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر221,800 تومان
 راهنما